RIVM
Geluid

Achtergrondinformatie

De kwaliteitsindicatie op deze site heeft betrekking op de cumulatieve (gecombineerde) geluidbelasting door omgevingsgeluid van weg-, rail- en vliegverkeer, windturbines en industrie. Het betreft een globale indicatie (10 bij 10 m) die niet geschikt is om de geluidbelasting in het kader van de normstelling uit de Wet Geluidhinder te kunnen toetsen aan 'de geluidbelasting op de gevel'. Wel biedt de kaart op globale schaal een ruimtelijk compleet beeld van de geluidkwaliteit in Nederland voor aandachtsgebieden zoals woonkernen, natuur- en stiltegebieden.

De bijdrage aan de cumulatieve kaart door weg- en railverkeer is bepaald met een standaard rekenmethode (RMV2012). Deze methode maakt gebruik van digitale bestanden waarin de ligging van verkeerswegen en spoorwegen is opgenomen. De verkeersgegevens van rijkswegen en spoorwegen zijn gebaseerd op gegevens ten behoeve van richtlijn 2002/49/EG voor 2016 afkomstig van Rijkswaterstaat en Prorail1. De indicatie van de geluidbelasting door provinciale en gemeentelijke wegen is gebaseerd op verkeersramingen uit 2011 (www.emissieregistratie.nl). De geluidbelasting vanwege windturbines is gebaseerd op gegevens uit 2015 van windenergie-nieuws2. Voor industriegeluid is een (indicatieve) geluidkwaliteit geraamd op basis van kentalgegevens voor verschillende typen van industrieterreinen. De geluidbelasting door luchtvaart is gebaseerd op geluidkaarten die door het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium zijn opgesteld (2011). De cumulatieve kaart is een gecombineerd totaal van de genoemde bronnen en geeft een indicatief beeld voor de geluidkwaliteit. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1) www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/uitvoering-kartering/index/uitwisseling
2) www.windenergie-nieuws.nl